Alapfogalmak

A legfontosabb asztrológiai kifejezések ismertetése a teljesség igénye nélkül.

Afflikció (Szerencsétlenség, sorscsapás)
Vagy egy nehéz aspektusra (pl. kvadrát, vagy oppozíció) vagy egy planétának egy olyan jegyben való elhelyezkedésére utal (pl. Mars a Halakban), amely jeggyel az adott planéta nem harmonizál, vagy egy ártó planétával való kapcsolatot jelöl.

Ascendens
A zodiákus azon pontja, amely a születés idején a keleti horizonton felkelõben volt. Azonos az elsõ ház csúcsával és az ember személyiségét, jellemét mutatja meg, és azt, hogyan viszonyul a világhoz.

Aspektusok
Két planéta közötti szögkapcsolatot jelent. A fõ aspektusok a konjunkció, a trigon, a szextil, a kvadrát és az oppozíció. Ezeken kívül vannak közbeesõ kisebb aspektusok is. Az elsõ három aspektus jótékony, vagy segítõ, az utolsó kettõ pedig nehéz fényszögkapcsolat. Bár a nehezebb aspektusok betölthetik a nevelõ szerepet is, segítenek a tanulásban és a fejlõdésben.

Asztrológia
Jelentése: asztro = csillag, logo = szó, beszéd (görög). Az égitestek helyzete és a földi élet közötti összefüggések tanulmányozása.

Asztrometria
Az égitestek helyzetének és a földrõl látszó mozgásának meghatározása.

Asztronómia
Csillagászat

Átszelt jegy
Egy olyan jegy, amely két szomszédos házcsúcs közé esik, de egyik házcsúcs sincs az adott jegyben.

Ártalmas
Ez egy terminus, amely olyan planétákra és aspektusokra utal, amelyek ártanak, ilyen pl. a Szaturnusz és a Mars. Ez a két bolygó képviseli az „Infortuna Major”-t, azaz a nagy szerencsétlenséget, míg az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó az„Infortuna Minor”-t, vagy a kis szerencsétlenséget.

Campanus
XIII. sz.-i matematikus és asztrológus. Nevéhez fûzõdik a Campanus házrendszer kidolgozása.

Cselekvés házai
Második, hatodik tizedik házak. A Föld jegyekkel kapcsolatosak.

Csúcsok
Azok a vonalak, amelyek a házakat, vagy a jegyeket egymástól elválasztják. Amikor jegyekrõl van szó, egy olyan átmeneti területet jelöl, ahol mindkét jegy hatással van az egyénre.

Dekádok, dekanátusok
A jegyek tíz fokonkénti felosztását jelölik, melyek egymástól csak kis mértékben különböznek, annak megfelelõen, hogy mi az adott dekád uralkodója.

Descendens
A horoszkóp azon pontja, amely az Ascendenssel szemben áll, azaz az Ekliptika lenyugvó foka a nyugati horizonton, az egyén születésének pillanatában. A VII. ház csúcsa. A házasságra, a társkapcsolatokra, az emberek közötti kölcsönhatásra utal.

Efemeridák
Az asztrológus munkáját segitõ táblázatok, melyek szélességi körönként a különbözõ csillagidõkhöz tartozó bolygó és házsarok poziciókat tartalmazzák.

Egyenlítõ
Képzeletbeli vonal a föld felszínén, amely a földet két egyenlõ - északi és déli -félgömbre osztja.

Ekliptika
A Nap pályasíkja.

Elekció
Kedvezõ pillanatok keresése.

Eleváció
Asztrológiai meghatározása: az adott bolygó távolsága a horizonthoz képest, azaz a magassága. Az MC-hez legközelebb esõ bolygó elevált (emelt).

Elemek
Tûz, föld, levegõ, víz.

Egyenlõ házak rendszere
Az általánosan leginkább elfogadott rendszer az elsõ házzal, azaz az Ascendenssel kezdõdik és a többi tizenegy házat egységesen 30 fokra osztja fel. Az M - házrendszer az égbolt közepén (MC) kezdõdik, ez a tizedik ház csúcsa, és a többi tizenegy házat egységesen 30 fokra osztja fel. Ismert még a Vehlow rendszer, stb...

Egyszerû horoszkóp
Ez egy olyan horoszkóp, amely elsõ háza a Kosba esik. Leginkább akkor használják, amikor a születés ideje (órája, perce) így az Ascendens nem ismert.

Ekliptika
A Nap látszólagos útja , amit akkor tenne meg, ha a Föld körül keringene.

Felkelõ jegy
Az a jegy, amelyben az Ascendens tartózkodik.

Felszálló holdcsomópont (a Sárkány feje)
Az a pont, ahol a planéta pályája metszi az ekliptikját.
Jupiter jellegû.

Férfias jegyek.
A tûz- és a levegõ jegyek, melyeket agresszívnak, néha pozitívnak neveznek.

Fix-jegyek
A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ. Ezeket a jegyeket fix és stabil érzelmek jellemzik.

Föld-jegyek
A Bika, a Szűz és a Bak. Ezek a jegyek „földi” jellemzõkkel bírnak, mint pl. a stabilitás, a felelõsségtudat és a gyakorlatiasság.

Hanyatló (házak)
A harmadik, a hatodik, a kilencedik és a tizenkettedik házak. Ezek a házak a változó jegyekkel és a változó tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Harmonikus aspektusok
Konjunkció, szextil és a trigon. Könnyû aspektusoknak is nevezik õket.

Ház
A zodiákus egy matematikailag meghatározott része, amely az élet egy adott területére utal.

Házcsúcs
A házcsúcs határozza meg a házak közötti választóvonalat a zodiákus körén. Amikor egy planétáról azt mondják, hogy egy ház csúcsán áll, akkor az ezen a választóvonalon áll és hatása mindkét házra kiterjed, de a házcsúcson hat a bolygó a legerõsebben.

Immum Coeli (IC)
Az égbolt alja. Az egyenlõtlen házak rendszerében a negyedik ház csúcsa. A családi kapcsolatokat és az otthoni életet reprezentálja. Vele szemben az MC a X. ház csúcsa.

Jegyek
A zodiákus tizenkét egyenlõ részre osztása, amelyek neveiket a rájuk jellemzõ csillagkonstellációkról kapták.

Jótékony
Azokra a planétákra és aspektuspkra utal, amelyek pozitív hatásúak. Hagyományosan a Jupitert és a Vénuszt nevezik a két fõ jótevõnek Bár a Napot, Holdat és a Merkúrt is jótékony bolygóknak tartják. A fényszögek közül ide tartozik a szextil, a szemiszextil, a trigon, esetleg egyes konstellációkban a konjunkció is.

Kapcsolatok házai
A 3, VII, 11. házak a levegõ jegyekkel állnak kapcsolatban.

Kardinális jegyek
A Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak. Ezek a jegyek a zodiákus kardinális pontjaira esnek. Az elsõ ilyen jegy a Kos, helye a „Vernal Equinox”, (vagy a Tavasz pont, vagy a zodiákus kezdete). Ezek a jegyek a cselekvésre, a kezdetekre utalnak. Kapcsolatba hozhatók a kezdeményezéssel és a dinamikus cselekedetekkel.

Kelet - pont
Ez az a pont, amely a keleti horizonton kel fel, és a Föld Egyenlítõjét metszi. Általában a társas kapcsolatok elemzése során van jelentõsége.

Kritikus pontok
A Kos, a Rák, a Mérleg, és a Bak 13. és 26. foka. A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ 9. és 21. foka. Az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak 4. és 17. foka. A kritikus pontok meghatározása a hinduktól származik. Olyan érzékeny pontnak tartják õket, amelyek fokozzák a jegy erejét.

Koch
Dr Walter Koch német asztrológus a Koch házrendszer megalkotója. (Születési hely szerinti házrendszer).

Konjunkció
Két szög, vagy planéta orbiszon belül együttáll.

Könnyû aspektus
Olyan harmonikus aspektusok, mint pl. a trigon és a szextil (olykor a konjunkció is).

Követõ házak
A 2, 5, 8, 11. házak. A fix jegyekkel kapcsolatosak.

Leszálló holdcsomópont (A Sárkány farka)
A felszálló holdcsomóponttal ellentétesen helyezkedik el a horoszkópban.
Szaturnusz jellegû.

Levegõ-jegyek
A Vízöntõ, az Ikrek, a Mérleg. Ezek a jegyek a levegõvel állnak kapcsolatban. A levegõ-jegyek a kommunikációval és az intellektussal kapcsolhatók össze.

Medium Coeli (MC)
Az égbolt közepe, a horoszkóp felsõ részén található, az egyenlõtlen házak rendszerében a
X.-ház csúcsa. A karrierre, a közösségi célokra, és a felettesekhez való viszonyra utal.

Megpróbáltatások házai
A IV, 8, 12 házak. A víz-jegyekkel kapcsolatosak.

Nagy jótevõ
A Jupiter. „Fortuna Major”. A legnagyobb szerencsét jelentheti.

Nagy szerencsétlenség
A Szaturnusz. „Infortuna Major” Az ember életében bekövetkezõ rossz dolgok okozójának tartják. A „küszöb õre” egyben a karmikus életfeladatok bolygója is.

Napjegy
Az a jegy, amire a legtöbb ember úgy utal, hogy Ikrek, Nyilas, stb... jegyben született, illetve amelyben a Nap az egyén születése napján tartózkodott. A személyiség általánosított jellemzését adja.

Nehéz aspektusok
Diszharmonikus aspektusok, a kvadrát és az oppozíció. Olyan aspektusokat jelölnek, mikor az energiák nemigen támogatóak.

Nõies jegyek
A föld és a víz-jegyek. A nõies szó a fogékonyságra utal, és nem a szexuális megkülönböztetést jelenti.

Oppozíció
A bolygók egymással szemben 180 fokra állnak. Nehézséget, disszonanciát jelent.

Orbis
A pontos és az aktuális fényszög közötti különbséget jelöli, amely határon belül a fényszög még kifejti a hatását.

Placidus
Placidus de Tito XVII. sz.-i spanyol herceg volt. Õ alkotta meg a róla elnevezett házrendszert. Ez ma is a leggyakrabban használt házrendszer.

Planéták
A görög „planéták, vagy a vándorok”. Vonatkozik bármilyen égitestre, amely a Földrõl nézve mozgásban van.

Progressziók
Az elõrehaladó planétákra és házcsúcsokra vonatkozik a születés idejétõl számítva egy következõ meghatározott idõpontig. Az élet minden éve egy napot jelent. (szekunder)

Quadrat
Kilencven fokos fényszögkapcsolat. Nehézségeket, disszonanciát jelent.

Regiomontánusz
XV. sz-i német asztrológus, a róla elnevezett házrendszer megalkotója.

Retrográd (hátráló) mozgás
Látszólagos hátráló mozgás, az egyén életében általában nehézségekre utal.
Időnként úgy tűnik, hogy egy-egy bolygó hátrafelé mozog az égen. De ez csak illúzió, mert valójában egyetlen bolygó sem mozog visszafelé a Nap körüli pályáján. Csak a mi szempontunkból a Földről nézve tűnik úgy, hogy hátrafelé mozog a bolygó, egyszerűen azért, mert a Föld is eltérő sebességgel kering a Nap körül, mint a többi bolygó.

Sarokházak
Az I., IV., VII., X. házak. Ezek a házak a kardinális jegyekkel és a kardinális tulajdonságokkal állnak kapcsolatban. Sorskeresztnek is nevezik.

Sarokpontok
A horoszkóp sarkalatos pontjaira utal, amelyek az Ascendens, azaz a felkelõ jegy, az ezzel szemben álló Descendens, az MC, azaz az égbolt közepe, és az ezzel szemben álló IC.

Szerencsepont
Az asztrológusok által leggyakrabban használt arab pont. A Nap helyzete- az Ascendens és a Hold távolsága (fokokban). Szerencsés helyzetekre, körülményekre utal.

Szextil
Hatvan fokos fényszög, pozitív, segítõ aspektus.

Sziderikus idõ
Az állócsillagok közötti távolság idõben kifejezve. (Nem az óra szerinti idõre utal).

Sziderikus zodiákus
Olyan zodiákus, amely a csillagok helyzetén és nem a „Vernal Equinoxon” alapul. A keleti, hindu, verda asztrológia használja.

Tranzit
Egy adott nap (aktuális konstelláció) és a születési horoszkóp bolygóállásai közötti aspektusokat jelenti.

Trigon
Százhúsz fokos fényszögkapcsolat. Segítõ, pozitív aspektus.

Trópikus zodiákus
A Nap útját nyomon követõ zodiákus. A Kos elsõ foka, a „Vernal Equinox”-nak felel meg, és nem az aktuális csillag helyzeteknek. Filozófikus zodiákusnak is nevezik.

Tûz-jegyek
A Kos, az Oroszlán és a Nyilas. Ezeket a jegyeket tüzesnek, szenvedélyesnek és spontánnak tartják.

Változó jegyek
Az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak. E jegyek az alkalmazkodással és a rugalmassággal állnak kapcsolatban.

Vertex
A zodiákus nyugati felén található pont a Prime Vertical és az ekliptika metszéspontja. Néha a sors és a vágyak beteljesedésére utal.

Vizjegyek
A Rák, a Skorpió és a Halak. Fogékonyságra, érzékenységre, érzelmekre utalnak.

Zodiákus
A görög „zodiakos” szóból származik. Jelentése: az állatok köre (csoportja).